jeřábníci, vazači a revize ZZ

ZVLÁŠTNÍ  POSOUZENÍ

Jeřáby jsou určeny pro omezenou dobu provozu (vytížení).

Jakmile jeřáb dosáhl svého pracovního období (DWP), lze jej použít pouze po provedení Zvláštního posouzení.

Zvláštní posouzení podle ČSN ISO 12482:2019 provádí Technik znalec.

ČSN ISO 12482:2019 "Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu"

Od prosince 2019 je zavedena do českého systému norem v anglickém jazyce

Majitel jeřábu musí uchovávat veškeré informace o použití jeřábu dostatečné k identifikaci kritérií stanovených dodavatelem a relevantních pro provádění Zvláštních posouzení.

Zvláštní posouzení (ČSN ISO 12482:2019)

První zvláštní posouzení musí být provedeno nejpozději před dosažením projektované životnosti jeřábu (DWP).

Pokud chce majitel uvést do provozu použitý jeřáb (z druhé ruky) o kterém nemá informace, musí být nejprve provedeno Zvláštní posouzení.

Protože se jedná o rozsáhlejší změnu v metodice sledování Přepokládané doby životnosti jeřábu (DWP) s konkrétními povinnostmi zejména pro Provozovatele jeřábu (POZZ) a obsluhu ZZ (jeřábníka), doporučuji její zavedení do SBP organizace v co možná nejkratším termínu, včetně doplňujícího proškolení všech zúčastněných pracovníků.

Pokud provozujete starší zařízení, provedu výpočet Návrhového pracovního období (DWP) a případně Zvláštní posouzení


OSTATNÍ  KONTROLNÍ  ČINNOST

V oblasti BOZP při provozu ostatních (tzv. "nevyhrazených ") zdvihacích zařízení je nutno sledovat i další požadavky předpisů na jejich bezpečný provoz.

Tzv. "Nevyhrazená" zdvihací zařízení:

Pro tzv. "nevyhrazená" zdvihací zařízení neplatí vyhláška č. 19/1979 Sb. Ale platí pro ně ustanovení zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., příslušné technické normy a zvláště technické podmínky výrobců (Návody).

Obsluha "nevyhrazených" zařízení musí být kvalifikovaná podle Návodu výrobce.

Technický stav těchto zařízení je nutno kontrolovat dle NV č. 378/2001 Sb. nejméně jedenkrát ročně. Nejedná se o Revize nebo Revizní zkoušky.

Jedná se o:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla do nosnosti 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby do nosnosti 5 000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3 m,
 • vrátky
 • zdvižné vozíky,
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • mechanické rampy,
 • plošiny pro zdvihání automobilů,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

ŠKOLENÍ  JEŘÁBNÍKŮ     A  VAZAČŮ

V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu.

Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

je o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

Jeřábnický průkaz, vazačský průkaz Oprávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin (MEWP)

Provádím základní a periodické školení pracovníků v oblasti zdvihacích zařízení

Kurz je v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb.

Kurz odpovídá požadavkům ČSN ISO 12 480-1 jejiž znalosti jsou předpokladem pro získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení (dříve Jeřábnický a Vazačský průkaz).

Forma školení/kurzu:


Kurz je veden formou výkladu s využitím programu prezentovaném z PC dataprojektorem.

Kurz je ukončen písemným testem pro všechny kvalifikace.

O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.


SYSTÉM  BEZPEČNÉ PRÁCE

Základní bezpečnostní předpis organizace pro provoz zdvihacích zařízení

Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení.

Každý provozovatel zdvihacích zařízení je povinen řídit se požadavky technické normy ČSN ISO 12 480-1 a dle čl. 4.1 zpracovat provozní předpis - tzv. Systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti zdvihacích zařízení, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

SBP musí být vypracován pro zařízení vyhrazená ale i pro ostatní (nevyhrazená) zdvihací zařízení.

Legislativa:

SBP je zpracován ve smyslu ČSN ISO 12 480-1 s naplněním požadavku Zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), § 102 odst. 4 tak, aby byly veškeré činnosti s jeřábem prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům.

Obsah je stanoven v čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1. Rozsah je závislý především na typu ZZ, prostředí, ve kterém je ZZ provozováno a složitosti prováděných činností.

 • V případě, že se během provádění prací vyskytnou manipulace, které nejsou
  popsány v SBP, je nutno tyto popsat formou doplňku nebo přílohy SBP.
 • Všechny osoby podílející se na provádění nebo zajišťování manipulací pomocí jeřábů musí mít pevně stanoveny svoje kompetence a povinnosti a musí s těmito být prokazatelně seznámeny. • Revize, revizní zkoušky, inspekce a kontroly jeřábů.
 • Zvláštní posouzení jeřábů dle ISO 12482:2014
 • Základní a opakovací školení jeřábníků, vazačů a obsluhy plošin.
 • Kontroly vázacích prostředků.
 • Kontroly ocelové konstrukce jeřábové dráhy.
 • Zajištění náhradní dokumentace jeřábů.
 • a další služby v oblasti zdvihacích zařízení.