REVIZE A KONTROLY JEŘÁBŮ 

                                             A VÁZACÍCH PROSTŘEDKŮ


  Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
   Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce. 

Periodické inspekce ZZ

dle ČSN ISO 9927-1:2014

Inspekce musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se musí provádět ve shodě s návody výrobce. Termíny Inspekcí jsou stanoveny ČSN ISO 9927-1:2014. U všech provozovaných jeřábů nesmí interval periodických inspekcí překročit 12 měsíců.

Revize ZZ

dle ČSN 27 0142:2014

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revize a revizní zkoušky provádí revizní technik.

Ověřovací zkoušky ZZ

Zkouška se provádí před uvedením nového jeřábu do provozu. Slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody. Současně se při zkoušce prověřuje zajištění bezpečného provozu jeřábu. Zkoušku zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik. i.

Revizní zkoušky ZZ

dle ČSN 27 0142:2014

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením. Termíny jednotlivých revizí a zkoušek vyplývají z ustanovení ČSN 27 0142:2014 a podle zatřídění jeřábu.

Zvláštní posouzení dle ČSN ISO 12482:2019

Zvláštní posouzení jeřábu je nutno provést když dojde k přiblížení produkční kapacity jeřábu (DWP), nebo pokud chce majitel provozovat jeřáb "z druhé ruky" bez patřičných záznamů o provozu.

Kontrola zdvíhacích zařízení

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak


Od návrhu po provedení


Kalkulace ceny zdarma


Tradiční postupy


Kvalitní materiál

.

Ocelový nábytek na zakázku


Precizní práce